Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon die een product bij [Handelsnaam] (handelsnaam van [Bedrijfsnaam]) heeft aangekocht;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde of onbepaalde periode;

 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

 6. Verkoper: de in artikel 2 beschreven onderneming;

 7. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper voor een of meerdere producten die tot stand is gekomen via www.[Handelsnaam].com;

 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

 Artikel 2 – Identiteit Gallery and Art Studio Jacques Tange

Statutaire naam: Gallery and Art Studio Jacques Tange

Adres: Schie 50, 3111PN, Schiedam, NL

Telefoonnummer: 0624675197

E-mailadres: info@jacquestange.com

Website: www.jacquestange.art

KvK-nummer: 24460850

Btw-nummer: NL052268597B01

IBAN: NL87 INGB 0006526069

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan Koper ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper digitaal kan worden opgeslagen dan wel afgedrukt.

 3. Door het plaatsen van een bestelling, geeft Koper aan deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te hebben bevonden.


Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod van Verkoper bevat de omschrijving van de aangeboden producten. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Verkoper niet. Alle aanbiedingen gelden voor zover de voorraad strekt.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien Koper het aanbod digitaal heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld digitaal de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 3. Verkoper treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

 4. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel gemotiveerd aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Koper, of een vooraf door Koper aangewezen derde, het product heeft ontvangen, conform de afleverbevestiging van de vervoerder.

 3. De voorgaande twee leden (alsmede artikel 7 en 8) zijn niet van toepassing indien de Koper een rechtspersoon betreft.

 4. Bij duurovereenkomsten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag waarop Koper het eerste product heeft ontvangen.

 Artikel 7 – Verplichtingen van Koper tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de uiterlijke kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 2. Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product indien die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Als Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Verkoper.

 2. Koper zendt het product dan zo spoedig mogelijk terug met alle geleverde toebehoren, uiterlijk 3 dagen na het eindigen van de bedenktermijn.

 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper. Koper draagt de kosten van het terugzenden van het product.

 4. Mits Verkoper het product (conform artikel 7 lid 1) onbeschadigd, ongeopend en met alle geleverde toebehoren retour heeft ontvangen, gaat Verkoper binnen 14 dagen over tot restitutie van het aankoopbedrag exclusief verzendkosten.

 

Artikel 9 – De prijs

 1. De in het aanbod genoemde prijzen van de producten zijn inclusief btw. Deze prijzen worden gedurende de geldigheidsduur van het aanbod niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 3. Voor wat betreft duurovereenkomsten, zijn prijsverhogingen mogelijk vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst:

 1. indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; en

 2. op grond van een andere redenen, met dien verstande dat Koper bevoegd is om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Verkoper zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt.

 3. Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

 4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper en/of Verkoper kan in dat geval de overeenkomst zonder kosten ontbinden.

 5. Mocht het verkeerde product zijn geleverd en het bestelde product blijkt niet langer voorradig, dan is Verkoper gerechtigd om de overeenkomst alsnog te ontbinden en zal Koper het product onverwijld retour zenden.

 6. Na ontbinding conform een van de vorige twee leden zal Verkoper het bedrag dat Koper betaald heeft binnen 14 dagen (na retournering van het product) terugbetalen.

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Koper vanaf het moment van bezorging aan Koper dan wel vooraf aangewezen derde, tot het moment van eventuele retourontvangst door Verkoper.

 Artikel 11 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. Koper kan een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet tussentijds opzeggen.

 2. Koper kan een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde schriftelijk / per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand.

 3. Verkoper kan duurovereenkomsten te allen tijde schriftelijk / per e-mail tussentijds opzeggen.

 4. Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt na afloop van de bepaalde periode stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd, tenzij Koper vooraf opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Artikel 12 – Betaling

 1. Koper dient bij bestelling van het product tot vooruitbetaling over te gaan van ten minste 50% van het verschuldigde bedrag. Zonder vooruitbetaling, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling. Het eventueel resterende deel dient Koper binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan Verkoper te betalen (zie rekeningnummer in artikel 2).

 2. Voor wat betreft duurovereenkomsten zal Koper een ‘doorlopende SEPA incassomachtiging’ verstrekken, ten behoeve van de incassering van de aan Verkoper verschuldigde bedragen.

 3. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verkoper te melden.

 4. Indien Koper niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij door Verkoper is gewezen op de te late betaling en Verkoper Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.

 Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Verkoper beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten dienovereenkomstig.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door Koper binnen 14 dagen na ontvangst van de producten volledig en duidelijk omschreven schriftelijk / per e-mail worden ingediend bij Verkoper.

 3. Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan een rechter.

 Artikel 14 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden, na het doorlopen van de in artikel 13 beschreven klachtenregeling, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Shopping Cart